ADMISsion September 2016 → For Romanian and EU/EEA/Switzerland nationals

 • CALENDAR ADMITERE
 • PROBE ADMITERE
 • LOCURI SCOASE LA CONCURS
 • DOSARUL DE ÎNSCRIERE
 • REZULTATE & PRECIZĂRI
 • Precizări cu privire la desfășurarea concursului de admitere Studii Universitare de Master
 • Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană

Înscrieri

Înscrierile vor avea loc în perioada 3-14 septembrie 2016 după următorul program:

 • Luni – Vineri: 9.00-14.00
 • Sâmbătă și Duminică: 9.00-12.00

Examene

Interviul va avea loc în data de 17 septembrie 2016. Intervalul orar va fi anunțat după încheierea perioadei de înscrieri.

Data limită de afișare a rezultatelor: 23 septembrie 2016

Admiterea va consta din 2 probe:

Scrisoare de motivatie: 1,5-2 pp (in limba engleza)
State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program. Try to write a “personal” targeted motivation letter, where you explain what makes you in particular worth to be selected and clearly explain why you apply for this particular Master programme. If you have any work or volunteer experience, be sure to mention it, as well as any publications of your previous research. When you can indicate your scientific interests and the direction of your future Master thesis, it is also viewed as a plus. – State clearly what your expectations are and what you would like to do upon finishing the programme with the knowledge that you acquire during Master Program.
Interviu
Verificarea cunostintelor de limba si a motivatiei candidatului fata de programul pentru care a optat

Notă: În caz de medii egale, departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la licență.

Comunicare Interculturală

 • 10 buget

Management Intercultural

 • 13 buget & 5 taxă (3100 RON/an)

Administrarea afacerilor (MBA)

 • 6 buget
Număr locuri* pentru candidații etnici români din afara granițelor:

 • 3 locuri cu bursă
 • 8 locuri CPNV

* locurile alocate la nivel de facultate.

Metodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni – a.u. 2016-2017 (Extras licență & master)

Metodologie privind școlarizarea românilor de pretutindeni – licență/master/doctorat – a.u. 2016-2017 (text integral)

Dosarul de inscriere (tip plic) trebuie sa contina urmatoarele acte:

 • fisa-tip de inscriere (disponibilă aici sau la Secretariat);
 • scrisoarea de motivatie;
 • diploma de licenţă (însoțită de suplimentul la diplomă sau foaia matricolă) sau adeverinţă de licenţă pentru promoţia 2016, în original sau copie legalizată*;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată*;
Cetăţenii din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană vor urma în plus următoarea procedură de recunoaștere a studiilor: download here
 • doar pentru candidaţii care au mai urmat un program de master: DIPLOMA DE MASTER ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ* ȘI ADEVERINȚA DIN CARE SĂ REZULTE FORMA DE FINANȚARE
 • certificatul de nastere, in copie legalizata*;
 • certificatul de casatorie (daca este cazul), in copie legalizata*;
 • adeverinta medicala-tip, in care sa se mentioneze faptul ca persoana este apta pentru a urma studiile universitare;
 • trei fotografii tip buletin de identitate;
 • B.I. sau C.I. in copie;
 • Curriculum Vitae Europass in engleza (poate fi completat aici);
 • chitanta de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere de 120 RON/dosar (Taxa de inscriere la concursul de admitere se va achita la Secretariatul Facultatii de Filosofie);
 • dosar plic (necompletat de catre candidat).

* Se pot legaliza și de către secretariatul facultății, prin prezentarea originalelor actelor ce urmează a fi legalizate (diploma de bacalaureat sau adeverinţă absolvire, diploma de licenţă sau adeverinţă absolvire, certificat de naștere).

Precizări:

– Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţe de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

O persoana poate beneficia de finanţare de la buget pentru un singur program de master. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi. Se pot înscrie la concursul de admitere cetăţeni români, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

PRECIZĂRI PRIVIND CONFIRMAREA LOCULUI OBȚINUT ÎN URMA CONCURSULUI DE ADMITERE LA MASTER – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Candidații declarați admiși în sesiunea septembrie 2016 la programele de master organizate de Catedra UNESCO din Facultatea de Filosofie vor confirma ocuparea locurilor la BUGET sau la TAXĂ prin depunerea documentelor necesare, în zilele de 20 și 21 septembrie 2016, interval orar 12.00-14.00.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI FINANȚATE DE LA BUGET Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri finanțate de la BUGET vor depune la dosar actele de studii în original: diploma de bacalaureat și diploma de licență sau adeverința de absolvire pentru promoția iunie 2016. Candidații admiși la buget care nu depun originalul diplomei de bacalaureat și al diplomei / adeverinței de licență își pierd locul în favoarea următorilor clasați în ordinea mediilor, la programul respectiv.

CANDIDAȚII ADMIȘI PE LOCURI CU TAXĂ Pentru a-și confirma locul, candidații declarați admiși pe locuri cu TAXĂ vor achita taxa de confirmare a locului, în valoare de 500 RON (achitarea sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [din sediul Facultăţii de Drept]. Pe chitanţă se va specifica “ pentru Catedra UNESCO, taxă de studiu”). Chitanța se depune, în original, la secretariatul catedrei, în zilele de 20 și 21 septembrie 2016, interval orar 12.00-14.00.